O nás


    Združenie Live AID – je dobrovoľným občianskym združením, vzniknutým a pôsobiacim v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v SR, ktoré vzniklo za účelom uspokojovať spoločné a verejne záujmy, registrované na Ministerstve vnútra 9. 2. 2006.
    Združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, vlastnými stanovami, organizačným poriadkom a uzneseniami svojich orgánov. Live aid je samostatným združením s úplnou právnou subjektivitou. Pridelené IČO 30801443 je uvedené v Štatistickom registri dňa 3. 3. 2006.
    Live AID je mimovládna rozvojová organizácia, ktorej hlavným poslaním je vykonávanie aktivít domácej i zahraničnej rozvojovej pomoci a spolupráce s dôrazom na rozvojové krajiny v Afrike, inak nazývané ako „krajiny chudoby“. Na Slovensku je hlavným poslaním združenia realizácia aktivít rozvojového vzdelávania a vedenie Európskeho kultúrneho a svetového dialógu, čím chce prispieť k zvyšovaniu povedomia širokej vrstvy obyvateľstva o solidarite a kultúre a napomôcť k vytvoreniu kultúrneho a tolerantného prostredia. Jednou z nemenej dôležitých aktivít je aj šírenie informácií o spomenutých oblastiach a krajinách, propagácia ich kultúrneho bohatstva a podpora Africko-slovenskej spolupráce na všestrannej úrovni. Prepojením uvedených aktivít umožňujeme aj priamo podporovať a zastupovať záujmy našich partnerov doma i v zahraničí, ako aj zviditeľniť Slovensko v kontaktných krajinách. Za týmto účelom združenie uskutočňuje najmä:

 • aktivity zahraničnej i domácej rozvojovej a humanitárnej pomoci a spolupráce
 • spolupráci s domácimi, európskými a africkými médiami na tvorbu a podporu nekomerčných programov šírenia poznatkov a kultúrnych hodnôt
 • transfer vedomostí, skúseností a informácií medzi Slovenskom a africkými krajinami, prípadne aj s inými latinsko-americkými krajinami či štátmi zjednocujúcej sa Európy
 • organizovanie konferencií, seminárov, prednášok, školení, kampaní, jazykových i mediálnych kurzov, výstav a iných kultúrnych podujatí
 • zabezpečenie poradenstva a komunikácie univerzít na medzinárodnej úrovni s cieľom vzájomnej spolupráce a výmeny študentov
 • propagáciu informácií o afrických i latinskoamerických krajinách prostredníctvom neperiodickej tlače a internetu, s využitím aj iných dostupných médií
 • podporu rešpektovania a zabezpečenia rovnocennosti náboženských a etnických skupín, multikulturálnosti a budovanie prostredia dialógu, demokracie, komunikácie a tolerancie
 • propagáciu informácií o Slovensku a Európe, hlavne jej expertných kapacít doma i v zahraničí s prihliadnutím na medicínske a vedecké skúseností a projekty
 • publikačnú, multimediálnu a vydavateľskú činnosť
 • príprava a realizácia rozvojových projektov v oblastiach vzdelávania, kultúry, ekológie, medicíny, manažmentu, ekonómie, agrikultúry, životného štýlu a turizmu
 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, cirkevnými a ďalšími subjektami v oblasti domácej i zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci a spolupráce
 • adopcia na diaľku ako projekt vzdelávania a výchovy detí žijúcich bez rodičov alebo detí z mnohopočetných rodín