Religio


Medzináboženský a ekumenický dialóg, poznávanie histórie a súčasnosti kultúr a náboženských tradícii pomocou workshopov, umenia i zájazdov do miest významných pre jednotlivé náboženstvá.